Information om

Depositionsavtalet för NR


RHD har för avsikt att starta ett djursjukhus i Sörmland som skall erbjuda rabatterad veterinärvård till vissa kunder. För att få möjlighet att köpa veterinärtjänster till rabatterade priser måste kunden ha förvärvat en s.k. ”Nyttjanderätt” till Robin Hoods Djursjukhus.
Kunden har i anslutning till detta avtals ingående betalat in 10.500 kr till nedan angivna Depositarie. Kundens syfte med inbetalningen är att del av pengarna skall deponeras hos Depositarien för att i framtiden användas vid ett köp av en Nyttjanderätt från RHD. I avvaktan på att RHD:s verksamhet kommer igång och att parterna träffar ett slutligt avtal om köp av en Nyttjanderätt så ingås detta depositionsavtal. Av det inbetalda beloppet om 10.500 kr deponeras 9.000 kr hos Depositarien och 1.500 kr utbetalas till RHD.
Genom detta depositionsavtal önskar RHD att säkerställa att Kunden skall kunna återfå det deponerade beloppet om 9.000 kr för det fall att någon verksamhet inte kommer till stånd alternativt om Kunden ångrar sig innan ett skriftligt avtal om köp av Nyttjanderätt har ingåtts.

1. För depositionen skall nedan följande villkor gälla.

2. Deposition m.m.

2.1 Kunden skall betala in 10.500 kr till Ponténs Advokatbyrå AB (härefter Depositarien), genom insättning på Depositariens bankgiro för klientmedel, 5322-2766 i SEB, med angivande av sitt personnummer eller organisationsnummer som referens.
2.2 Av det inbetalda beloppet om 10.500 kr skall 9.000 kr (härefter ”Depositionsbeloppet”) deponeras hos Depositarien och 1.500 kr skall utbetalas till RHD. Av det utbetalda beloppet om 1.500 kr utgör 300 kr mervärdesskatt.
2.3 RHD äger rätt att tillgodogöra sig beloppet om 1.500 kr och använda pengarna som rörelsekapital i verksamheten och till täckande av utgifter avseende det fortsatta utvecklandet av RHD, bl.a. utgifter avseende administration. Kunden har inte rätt att återfå det nämnda beloppet om 1.500 kr. Det sagda gäller exempelvis även om något avtal om köp av Nyttjanderätt inte kommer till stånd. Kunden äger dock rätt att tillgodoräkna sig ett belopp om 1.000 kr vid ett framtida förvärv av en Nyttjanderätt (det sistnämnda innebär att vid ett förvärv av en Nyttjanderätt som kostar 10.000 kr så erlägger Kunden betalning för denna dels genom att RDH får deponerade medel om 9.000 kr utbetalda till sig, dels genom att Kunden få tillgodoräkna sig beloppet om 1.000 kr som redan har betalats till RDH).

3. Utbetalning av depositionsbeloppet

3.1 Depositarien skall utbetala Depositionsbeloppet till RHD efter erhållande av kopia på skriftligt avtal utvisande att Kunden och RHD har ingått ett bindande avtal om köp av Nyttjanderätt och att RHD därmed har rätt till Depositionsbeloppet.
3.2 För det fall att något skriftligt avtal om köp av Nyttjanderätt inte har ingåtts mellan Kunden och RHD senast den 30 juni 2019 skall Depositarien återbetala Depositionsbeloppet till Kunden genom överföring av beloppet till kontonummer som Kunden angett ovan.
3.3 Innan Kunden och RHD ingått ett skriftligt avtal om köp av Nyttjanderätt äger Kunden alltid rätt att återfå Depositionsbeloppet. För det fall att Kunden önskar att återfå Depositionsbeloppet skall Kunden meddela Depositarien detta skriftligen varvid Depositarien skall återbetala Depositionsbeloppet till kontonummer som Kunden angett enligt ovan.
3.4 Utöver vad som följer av ovanstående får Depositarien endast utbetala Depositionsbeloppet eller del därav efter mottagandet av:
a) entydiga skriftliga instruktioner från Kunden och RHD
b) lagakraftvunnen dom eller dylik handling av vilken det framgår att endera parten äger rätt till Depositionsbeloppet.

4. Avtalets giltighet och giltighetstid

Detta avtal träder i kraft i och med att kunden undertecknar avtalet och avtalet gäller till dess hela Depositionsbeloppet har utbetalats. Om betalning enligt punkten 2.1 ovan inte erlägges inom 14 dagar från Kundens undertecknande av detta avtal skall avtalet anses förfallet.
För det fall att Kunden har krav eller andra anspråk i anledning pengar som utbetalats till RDH skall sådana krav uteslutandes riktas mot RDH.

5. Överlåtelse av avtalet

Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan övriga parters skriftliga godkännande.

6. Övrigt

Kunden har rätt att från RDH erhålla underlag i form av faktura på det belopp om 1.500 kr som RDH har fått tillgodogöra sig enligt detta avtal. För det fall att Kunden önskar erhålla sådant underlag ska Kunden skriftligen begära detta från RDH.

7. Avslutning

Avtalet upprättas i ett originalexemplar som skickats till Depositarien.

RHDLogga_NY_Icon

Djurägare och djurvänner - nu är det dags att vi visar att om man vill kan man göra skillnad;

Robin Hoods Djursjukhus Non Profit Sverige AB
- Vi gör det tillsammans -

Copyright by Robin Hoods Djursjukhus 2018. Hemsida och webbhotell sponsrad av Varbergs Webbyrå - Webbdesign sponsrad av Verkland & Sjögren Reklambyrå